[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

PLAYPARK Gamer Run งานวิ่งของคนเล่นเกมครั้งแรกในประเทศไทย

PLAYPARK เปิดตัวแคมเปญใหญ่รับปีใหม่!! PLAYPARK Gamer Run งานวิ่งของคนเล่นเกมครั้งแรกในประเทศไทย รับไอเทมเพียบ!

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 8 มกราคม 2561

ขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเติมเงินมากขึ้น โดยเริ่มใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ