[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00...

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

[Tales Runner] ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม TR Creator Character Contest

ประกาศผลผู้ชนะจากกิจกรรม TR Creator Character Contest ออกแบบตัวละครใหม่ตามใจฉัน! ทางทีมงานได้คัดเลือกผู้ชนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีดังต่อไปนี้ค่ะ

[Tales Runner] แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 8 มกราคม 2561

ขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเติมเงินมากขึ้น โดยเริ่มใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

[Tales Runner] ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 –...

PLAYPARK ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. - 10.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถเติมเงินเข้าระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ