[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 17/10/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 จนถึงเวลา 15.00 น. ...

ปิดระบบโอนย้ายไอดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ชั่วคราว

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดระบบโอนย้ายไอดีชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. - 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ....

[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 30/8/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

[Tales Runner] ประกาศ : ปรับบทลงโทษผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่น เป็นระงับการใช้งานไอดีถาวร

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า จากที่มีประกาศเรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นเกม ในส่วนของการใช้โปรแกรมช่วยเล่น...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมดังนี้...

[Tales Runner] ประกาศการแก้ไขปัญหา ระบบ login รายวันเดือนตุลาคมไม่แสดงรายการไอเทม

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ       เนื่องจากทางทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหา ระบบ login รายวันเดือนตุลาคม ไม่แสดงรายการไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เล่นจะสามารถ ล็อคอินเข้าเกม Tales Runner และกดเข้าระบบ "กระดานข่าวเข้าร่วมกิจกรรม" รับไอเทมฟรีได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  ...

ปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

ทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากขณะนี้พบปัญหาบางประการ ทางทีมงานขอทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.50 - 19.00 น. ...

Patch Update ประจำสัปดาห์ 5/7/59

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ...

[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00...

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ