กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม

21646

ข้อบังคับ ในการเล่นเกม Tales Runner ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดของกฎ – กติกา และบทลงโทษของเกม Tales Runner มีดังต่อไปนี้

ข้อ
กฎ และ กติกา ใหม่
บทลงโทษสำหรับเกมในเครือเอเชียซอฟท์
1.
ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง (Flood Message)
* รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม *
ระงับการใช้งานไอดี 1 วัน
** ระยะเวลาในการลงโทษ จะขึ้นอยู่กับความรุนแรง และดุลพินิจของทีมงานค่ะ **
2.
ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
3.
ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อทีม (Team)
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
4.
ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ครั้งที่ 1 ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน
ครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานไอดี 14 วัน
ครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานไอดีถาวร
5.
ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดีถาวรทันที
6.
ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน Asiasoft
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
7.
ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน 30 วันและลบ
ไอเทมที่เกี่ยวข้อง
7.1
หาก Bug นั้น ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกมส์
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
8.
ห้ามกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่นๆ
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
9.
ห้ามการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน 
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน
10.
ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน
ระงับการใช้งานไอดี 3 วัน
11.
ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทม และเงินภายในเกมส์ในรูปแบบของเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
12.
ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
** ระยะเวลาในการลงโทษ และ/หรือการลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กับความรุนแรง และดุลพินิจของทีมงานค่ะ **
13.
การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้งราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ ร้านค้า ขายโดยไม่เหมาะสม
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดีถาวร

 

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ID ของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นครั้งที่ 2 ในความผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดใดก็ตาม ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทีมงานสามารถระงับการใช้งาน ID ถาวร โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน และโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
2. บุคคล, ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้น ถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด
3. ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID & Password ของผู้ใช้บริการอื่นๆ,  การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบ, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น และการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการกระทำความผิด ดังกล่าว นอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาท ฉบับนี้แล้ว ยังเป็นความผิดตามกฎหมาย(พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความ ผิดของผู้ใช้บริการเพียงลำพังและผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหาย ต่างๆทุกประการเพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานและบริษัทแต่อย่างใด
4. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเกม Talesrunner นเป็นเวลา 365 วัน ทางบริษัท “มีสิทธิ์” ที่จะยุติการใช้งาน USER ID เกม Talesrunner ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ขอใช้บริการ
5. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานตัดสินการกระทำผิดของผู้ใช้บริการและลง โทษตามที่ระบุข้างต้นได้ทันทีเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่ง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของ ผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
6. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง
7. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆได้ส่งให้ทีมงาน โดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฏในภาพที่ส่งมาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงาน และผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่าการตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหาก การกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพ ผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือไม่ก่อ ให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม
8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ เป็นการทำลายทรัพย์สินของ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสีย หายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค เสียหายเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
10. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Talesrunner ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Talesrunner ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค และ/หรือทีมงานได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้ บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม Talesrunner) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าว จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค โดยสิ้นเชิง
11. ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม Talesrunner และ/หรือ Items ต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการเกม Talesrunner หรือการแลกเปลี่ยน items จากมูลค่าบัตร @cash ที่เติมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
12. ในกรณีที่ถูกลงโทษ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษไว้เพียง 15 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ขอสงวนสิทธิทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆเพิ่มเติม
13. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม Talesrunner มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการทำกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆจาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค และ/หรือ เป็น Smilegate Megaport และ/หรือ RHAON Entertainment ทั้งสิ้น
14. การธุรกรรมใดๆในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบเหมือนการทำ ธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
15. เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
16. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน Talesrunner และบริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Talesrunner ได้และให้มีผลบังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
17. ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Talesrunner และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตกลงยินยอมให้ทีมงาน Talesrunner  ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
18. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือ หรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน Talesrunner ดำเนินการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนดไว้
19. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐาน อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ เป็นสิทธิของทีมงาน Talesrunner เพียงฝ่ายเดียว
20. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ภาพหรือข้อมูลหลักฐานที่ใช้พิจารณาความผิดจะต้องมาจากทีมงาน Talesrunner เป็นหลัก ภาพหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้เล่น สามารถใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบเท่านั้น และไม่สามารถนำเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาโทษผู้ใช้บริการเพียงอย่างเดียว
21. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆจาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ทั้งสิ้น
22. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Talesrunner ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น จากทีมงาน Talesrunner หรือ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Talesrunner
23. ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Talesrunner ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตร @cash ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้ รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร @cash เป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมตลอดถึงความเสียหายจากการไม่ได้ใช้แต้มสะสมพิเศษทุกชนิดทุกประเภทที่ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้น เช่น @rewards และ/หรือการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าแต้มสะสมที่เกิดจากกรณีรางวัลพิเศษหรือแต้ม สะสมพิเศษอื่นใด และ/หรือแต้มสะสมพิเศษที่ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค จะได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต
24. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆโดยอาศัยบริการหรือช่องทางจาก ใช้บริการเกม Talesrunner ที่ได้รับจากบริษัทไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆเพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทแต่อย่างใดและหากการกระทำต่างๆของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บริษัทและ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้ บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทเต็มจำนวนความเสีย หายที่เกิดขึ้นจริง
25. ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับ เอเชียซอฟท์ แต่ไม่สามารถติดต่อ เอเชียซอฟท์ ได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อ เอเชียซอฟท์ แทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ – หนังสือมอบอำนาจในเบื้องต้นสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่เป็นแบบฟอร์มทั่วไปได้ หรือใช้เขียนให้มีข้อความครบถ้วนก็ได้ หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้ โดยกด >>ที่นี่<<
http://asiasoft.co.th/file/หนังสือมอบอำนาจ.doc
26. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID
27. กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID
28. กรณีเอเชียซอฟท์ยุติการให้บริการเกม Talesrunner ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น
แก้ไขล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงาน Tales Runner Online Thailand