[Tales Runner] ยุติการจำหน่าย ID Bonus

488

[Tales Runner] ยุติการจำหน่าย ID Bonus

ยุติการจำหน่ายบริการ ID Bonus

ทีมงาน Talesrunner  ขอประกาศยุติการจำหน่ายบริการ ID Bonus
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ผู้เล่นที่ซื้อหรือต่ออายุบริการ ID Bonus ก่อนวันดังกล่าว
จะสามารถใช้บริการได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาที่ซื้อ

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา
ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

 


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 14 ตุลาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ[Tales Runner] ยุติการจำหน่าย ID Bonus  [Tales Runner] ยุติการจำหน่าย ID Bonus  [Tales Runner] ยุติการจำหน่าย ID Bonus  [Tales Runner] ยุติการจำหน่าย ID Bonus