[Tales Runner] ประกาศ : เลื่อนวันประกาศผล Make A Wish Designer Event กิจกรรมสานฝันดีไซน์เนอร์

155

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

      ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทราบว่า เนื่องจาก กิจกรรม Make A Wish Designer Event กิจกรรมสานฝันดีไซน์เนอร์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันประกาศผล จากเดิมวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. และจะทำการมอบของรางวัลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.
      ทีมงาน Tales Runner ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 11.10 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า