[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

135

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

      ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์ครั้งถัดไป
เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ ทั้งนี้ในวันที่ 7 ก.พ. 2560 จะไม่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ค่ะ
      ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 15.45 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า