[Tales Runner] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

148

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

      ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดทแพทช์
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อคเอ้าท์ออกจากเกมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
      ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.02 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า